PHOENIX CULTUUR
InschrijfVOORWAARDEN

VERSIE juni 2021
 
 

1. Definities

Phoenix Cultuur geeft cursussen, lessen en workshops kunsteducatie in de vrije tijd. De algemene term voor het totaal van cursussen, lessen en workshops is ‘cursus’. Deelnemers van een cursus, les en/of workshop worden ‘cursisten’ genoemd. Een cursus bestaat uit een of meerdere ‘lessen’.

2. Aanbod

Phoenix Cultuur brengt het aanbod via de website www.phoenixcultuur.nl uit. Het aanbod bevat in ieder geval de volgende gegevens: een omschrijving van de cursus en van het (eventuele) onderwijsmateriaal dat hier deel van uitmaakt; de wijze van uitvoering; het startmoment van de cursus (bij de muzieklessen gaat dit in overleg met de docent); de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op dit aanbod; de (eventuele) toelatingseisen; de tarieven van de cursus en de wijze van betaling.

3. Cursusjaar

Het cursusjaar van Phoenix Cultuur loopt van augustus tot augustus het jaar opvolgend. Cursisten van de jaarcursussen ontvangen tijdig informatie over de start van de cursus in het volgende seizoen.

4. Inschrijving en overeenkomst

4.1. Aanmelding voor een cursus is mogelijk door middel van een digitaal inschrijfformulier op de website, via een fysiek inschrijfformulier of telefonisch. Wanneer de inschrijving ontvangen is, bevestigen wij dit zo spoedig mogelijk per e-mail (bij muzieklessen kan de inschrijving pas bevestigd worden als de docent de inschrijving en planning heeft bevestigd). Mocht er geen e-mailadres bekend bij ons zijn, wordt de inschrijving per post bevestigd. De bevestiging van inschrijving geldt als bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst.

4.2. Indien een jaarcursus de mogelijkheid biedt, kun je je elk moment in het jaar inschrijven. Je betaalt dan cursusgeld naar een evenredig deel van het cursusgeld.

5. Tarieven

Op de website van Phoenix Cultuur staan de tarieven van alle cursussen benoemd. De tarieven van onze cursussen proberen wij zo zorgvuldig mogelijk te communiceren. Fouten die daarbij ontstaan vormen nooit een aanleiding om een overeenkomst te kunnen claimen of te veronderstellen. Voor cursisten boven de 21 jaar is de prijs inclusief het btw-hoog tarief. Voor de muzieklessen staan voor cursisten onder de 21 jaar de tarieven op basis van de gemeentelijke subsidie, en we betalen de docenten een eerlijk tarief. Voor cursisten die niet woonachtig zijn in gemeente Meierijstad geldt een ongesubsidieerd tarief. Neem contact op met Phoenix Cultuur voor meer informatie over deze prijzen.

6. Prijs en betaling

Betaling is mogelijk in één keer of in termijnen (in termijnen alleen via automatische incasso en alleen mogelijk bij betaling van jaarcursussen >24 lesonderdelen). Afwijkende betalingsmogelijkheden zijn alleen in overleg met Phoenix Cultuur mogelijk. Betaling per overboeking bank dient binnen 30 dagen te geschieden, automatische incasso’s worden circa 14 dagen na factuurdatum geïncasseerd. Als inning van het cursusgeld wegens onvoldoende saldo niet mogelijk is of bij het te laat overmaken van het cursusbedrag, heeft Phoenix Cultuur het recht om vanaf de tweede aanmaning € 10,- administratie- kosten in rekening te brengen. Bij uitblijvende betaling zijn de door het incassobureau gemaakte incassokosten volledig voor rekening van de cursist. Van cursisten/leerlingen die lessen bij Phoenix Cultuur afnemen via een muziekvereniging, loopt de overeenkomst en betaling via de muziekvereniging.

7. BTW

Kunsteducatie onder de 21 jaar is vrijgesteld van BTW, boven de 21 jaar zijn wij genoodzaakt BTW te berekenen. Om te bepalen of de BTW van toepassing is, vraagt Phoenix Cultuur bij inschrijving de geboortedatum van de deelnemende cursist op. Wij hanteren 1 augustus van het betreffende cursusjaar voor bepaling van de leeftijd voor inschrijving in een jaarcursus (bijvoorbeeld, cursist wordt 1 oktober 21 jaar, dan wordt er dat cursusjaar nog geen btw doorberekend aan cursist).
 
8. Annulering

8.1. Annulering geschiedt uitsluitend per e-mail naar info@phoenixcultuur.nl of schriftelijk naar Phoenix Cultuur, Verlengde Noordkade 12, 6452 EH Veghel.

8.2.  Bij annulering meer dan 14 dagen voor aanvang van de eerste cursusdag wordt 10% van de totale cursuskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de eerste cursusdag wordt 50% van de totale cursuskosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.

8.3.  In alle gevallen kan – na toestemming van Phoenix Cultuur – een vervanger worden gestuurd.

8.4. Het is mogelijk de reeds aangevangen cursus tussentijds te beëindigen door de klant, op voorwaarde dat:
8.4.1. <24 lessen: de in verband met de cursus of workshop bij de klant in rekening gebrachte kosten blijven volledig verschuldigd, tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door Phoenix Cultuur.
8.4.2.  >24 lessen: tussentijds opzeggen (50% van de lessen) van jaarcursussen is mogelijk voor 1 januari van het lopende cursusjaar. Het eventueel te veel betaalde cursusbedrag wordt teruggestort.
8.4.3.  Jaarcursussen muziek: individuele muzieklessen, groepslessen muziek en deelname ensembles/ orkesten/ band-coaching: Wij verlengen deze jaarcursussen jaarlijks automatisch met een jaar, tenzij je schriftelijk voor 1 augustus opzegt. Na automatische verlenging na het eerste cursusjaar, zijn de lessen maandelijks opzegbaar. Opzegging van lessen na het eerste cursusjaar, dient minimaal 1 maand voor de eerste van de volgende kalendermaand te geschieden (bijvoorbeeld: je lessen wil je per 1 januari opzeggen. Je moet dan opzeggen vóór 1 december). Tussentijds opzeggen in het eerste cursusjaar is mogelijk voor 1 januari (per half jaar). Het eventueel te veel betaalde cursusbedrag wordt teruggestort. Opzegging is alleen mogelijk per e-mail of schriftelijk.

8.5. Phoenix Cultuur kan een cursus of workshop annuleren als er onvoldoende inschrijvingen zijn, of wegens
andere redenen. Dit wordt voor de startdatum van de (jaar)cursus of activiteit bekend gemaakt aan de cursist. Als Phoenix Cultuur besluit om een cursus of workshop niet door te laten gaan, heeft de klant het recht om kosteloos te annuleren of om doorgeplaatst te worden.

9. Afwezigheid / vervanging van de docent

9.1. Lessen die wegens geldige afwezigheid van de docent uitvallen, worden in principe ingehaald of er wordt een gelijk- waardige vervanger geregeld. Mocht het totaal aantal lesonderdelen niet kunnen worden aangeboden en/of worden ingehaald, dan heeft de cursist recht op restitutie van een evenredig deel van het cursusbedrag.

9.2. Voor jaarcursussen (>24 lessen) geldt dat er op jaarbasis twee cursuslessen mogen uitvallen, zonder restitutie van lesgeld of inhaalverplichting. Uiteraard proberen we de lessen in te halen of een gelijkwaardige vervanger te regelen. Indien einde cursus blijkt dat er meer dan twee cursuslessen uitgevallen zijn zonder dat er een (reële) inhaalmogelijkheid is geboden, zal restitutie van deze lessen plaatsvinden. 

10. Meer armslag bij een minimuminkomen

Gemeente Meierijstad stimuleert cultuureducatie deelname door middel van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld en eventueel de benodigde attributen. Zo kunnen ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, lid worden van een dans, muziek, kunst- of toneelvereniging. Meer informatie via: https://www.meierijstad.nl/home/alle-onderwerpen_3130/product/jeugdfonds-sport-en-cultuur_1561.html

11. Fotografie en video-opnamen voor publicitaire doeleinden

Tijdens cursussen en evenementen kunnen foto’s en video-opnamen voor publicitaire doeleinden gemaakt worden. Deze worden gebruikt voor bijvoorbeeld onze website, brochures, folders, flyers, dag- en weekbladen en social media. Uiteraard gaan we zeer zorgvuldig om met dit beeldmateriaal. Wil je dit op voorhand niet, dan kun je schriftelijk bezwaar aantekenen bij Phoenix Cultuur. Stuur een e-mail naar info@phoenixcultuur.nl en vergeet hierbij niet de cursusnaam te vermelden.
 
12. Privacy

In het kader van de privacy wetgeving informeren we je dat Phoenix Cultuur je gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum (i.v.m. de BTW) en evt. IBAN opneemt in een gegevensbestand. We gebruiken de gegevens in onze (deels geautomatiseerde) administratie. Phoenix Cultuur gebruikt jouw gegevens in de cursistenadministratie voor de verwerking van je inschrijving en de uitvoering van de gesloten overeenkomst. Daarnaast kunnen wij jouw gegevens gebruiken om je via onze digitale nieuwsbrief of per e-mail te informeren over nieuwe cursussen en activiteiten. Phoenix Cultuur verstrekt jouw gegevens niet aan derden met uitzondering van hetgeen is bepaald onder artikel 10 en om te kunnen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Je kunt jouw eigen gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren (bijvoorbeeld: naam en/of adresgegevens) of te verwijderen. Hiervoor neem je contact opmet de cursistenadministratie via info@phoenixcultuur.nl.

13. Aansprakelijkheid

Phoenix Cultuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van meegebrachte goederen en/of verkeerd gebruik van materialen. Binnen de werkplaatsen, ateliers en studio’s gelden regels voor jouw veiligheid en die van onze medewerkers. Je vindt de regels in de vorm van richtlijnen of sjablonen in de desbetreffende ruimtes. Voor meer informatie of vragen hierover kun je terecht bij je docent of de aanwezige beheerder.

14. Huisregels en gedragscode

Phoenix Cultuur kent een gedragscode en alle locaties/ruimtes beschikken over huisregels. Iedereen die gebruik maakt van de diensten van Phoenix Cultuur zijn gehouden aan deze regels. De docent informeert je over deze regels.

15. Klachtenprocedure 

Phoenix Cultuur kent een klachtenprocedure. Voor algemene vragen/klachten kun je terecht bij info@phoenixcultuur.nl. Heb je het idee dat je vraag/klacht onvoldoende afgehandeld is en/of heb je opmerkingen over het gedrag van een medewerker van Phoenix Cultuur, meld dit dan bij klacht@phoenixcultuur.nl. Je wordt vervolgens zo snel mogelijk geïnformeerd over het vervolg van onze klachtenprocedure. Er is ook een klachtenprocedure bij ongewenst gedrag. Het (externe) meldpunt voorziet in een centraal meldnummer, professionele vertrouwenspersonen en een klachtencommissie. Incidenten als pesten, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie kunnen cursisten 24 uur per dag, 7 dagen per week melden via het Centraal meldpunt vertrouwenspersoon: Telefoonnummer 0800-0 204 204

 

wil je nog wat vragen?

Heb je een vraag of wil je wat meer informatie ontvangen over een bepaalde cursus? Klik dan op onderstaande button, vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!

 
Stel je vraag